REGULAMIN WYNAJMU I REZERWACJI W OŚRODKU „DUET”

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na których można dokonać rezerwacji i najmu pokoi oraz domków w ośrodku DUET w Międzywodziu.

 

 1. Dokonując rezerwacji bądź zawierając umowę najmu rezerwujący/wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz osób pozostających pod jego opieką, wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu/wynajmującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia.

 

 1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji tj. wpłacenia zadatku w wysokości 30% kwoty za cały pobyt, umowę najmu uważa się za zawartą.

 

 1. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną, mailową) należy potwierdzić wpłacając zadatek na nr konta w PKO BP S.A. 36 1020 4795 0000 9502 0418 2051 w terminie 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej. Kod BIC (Swift) BPKOPLPW

 

 1. Pokoje i domki wynajmowane są dla gości na doby po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16.00 (przyjazd), a kończy się o godzinie 10.00 (wyjazd). W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie osób zajmujących się obsługą ośrodka.

 

 1. W przypadku zakończenia umowy najmu, gdy wynajmujący nie opuści pokoju/domku do godziny 10.00 naliczana jest opłata za kolejną dobę.

 

 1. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela ośrodka, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu bądź skróceniu.

 

 1. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez wynajmującego, całkowitej rezygnacji z pobytu bądź rezygnacji z rezerwacji, kwota za niewykorzystany okres pobytu oraz zadatek nie są zwracane.
 2. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w pokoju/domku w obecności osoby zajmującej się obsługą ośrodka.

 

 1. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się, zobowiązany jest odebrać pokój/domek, tzn. sprawdzić wszelkie meble i urządzenia w nich się znajdujące.

 

 1. Uwagi o spostrzeżonych uszkodzeniach, konieczności napraw czy zagrożeniach na terenie ośrodka wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować osoby odpowiedzialne za obsługę ośrodka. 

 

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu pokoju/domku w stanie niepogorszonym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz urządzeń sanitarnych. 

 

 1. We wszystkich pomieszczeniach ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów itp.

 

 1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej na terenie całego ośrodka nie wolno używać jakichkolwiek przedmiotów mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, farelek, palników gazowych, świec, szkieł powiększających itp. Zabrania się wnoszenia na teren ośrodka łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. 

 

 1. W pokojach posiadających okna dachowe panuje bezwzględny nakaz zamykania okien dachowych przy każdorazowym opuszczeniu pokoju. W przypadku pozostawienia otwartych okien i opuszczeniu ośrodka przez wynajmujących gości, osoby zarządzające ośrodkiem mają prawo wejść do pokoju w celu zamknięcia okien.

 

 1. Wynajmujący korzystając z kuchni zobowiązany jest zmywać po sobie wszelkie naczynia i pozostawić w niej porządek. W kuchniach panuje zakaz patroszenia, skrobania, smażenia i gotowania ryb oraz wszelkich innych produktów o intensywnych bądź nieprzyjemnych zapachach. Niedopuszczalne jest wynoszenie z kuchni jej wyposażenia np. garnków, talerzy, szklanek, sztućców itp. 

 

 1. W ośrodku wynajmujący są zobowiązani do segregacji odpadów w tym zgniatania wszelkich opakowań papierowych i kartonowych oraz wypuszczania powietrza z butelek plastikowych i zgniatania ich. Pojemniki na odpady segregowane znajdują się w kuchniach oraz altanie śmietnikowej przy wjeździe na parking.

 

 1. Do dyspozycji wynajmujących jest plac zabaw dla dzieci, jednak przebywanie na nim dzieci może odbywać się wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów dzieci. W związku z tym, że to rodzice i opiekunowie dzieci ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel ośrodka zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. W pojęciu tym mieści się także dbanie o to, by dzieci swoim zachowaniem nie powodowały dyskomfortu u pozostałych osób przebywających w ośrodku.

 

 1. Osoby nie zameldowane, które chciałyby odwiedzić wynajmujących mogą warunkowo i krótkotrwale przebywać w ośrodku i na jego terenie w godzinach 10.00 – 20.00 jedynie po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru osobom zajmujących się obsługą ośrodku i uzyskaniu na to ich zgody. Zakazuje się nocowania osób odwiedzających oraz korzystania przez nich z pryszniców i kuchni.

 

 1. W ośrodku wynajmujący może za dodatkową opłatą przebywać ze zwierzętami, jedynie po zgłoszeniu i uzgodnieniu szczegółów takiego zamiaru z osobą prowadzącą obsługę ośrodka, już na etapie rezerwacji pokoju. Wynajmujący zobowiązany jest przy tym do zapewnienia będącym pod jego opieką zwierzętom właściwego legowiska, dbania o ciszę i porządek w związku z przebywaniem w obiekcie zwierzęcia oraz w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych zwierzęcia wyprowadzania go poza teren ośrodka. W ośrodku panuje bezwzględny zakaz przebywania zwierząt na łóżkach i kąpania ich.

 

 1. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców mediów spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, gazu, sygnału telewizyjnego itp.

 

 1. W przypadku gdy osoba przebywająca w ośrodku w sposób znaczący narusza spokój bądź dobra i prawa innych osób oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, właściciel bądź osoby zarządzające ośrodkiem mają prawo do natychmiastowego wypowiedzenia takiej osobie pobytu i nie są wówczas zobowiązani do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 – 6.00

 

 1. Cena usług świadczonych przez obiekt nie obejmuje ubezpieczenia. Za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich spowodowane przez wynajmującego bądź przez osoby pozostające podje go opieką właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe na terenie ośrodka w wyniku jego działań oraz działań osób pozostających pod jego opieką i wyraża zgodę na to, aby wszystkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

 

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem ośrodka, a wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela ośrodka.

 

 1. Opłata klimatyczna (miejscowa) pobierana jest na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych w miejscowościach o szczególnych walorach uzdrowiskowych, klimatycznych i krajobrazowych.